Finally, DV and IV make sense!

"Xã hội Việt Nam giống như là dependent variable, chúng ta không bao giờ kiểm soát được, vì vậy cần flexible"